Kontakt mellem Mennesker indkalder til ordinær generalforsamling 2018 tirsdag d. 13. marts kl. 19

Arrangementet afholdes på 2. sal i Frivillighuset, Havnegade 3.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 1. marts. Tilmelding kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk

I henhold til Kontakt mellem Menneskers vedtægter er den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab forelægges, til godkendelse
 5. Budget for 2018 forelægges til orientering. Herunder kontingentfastsættelse.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg er:
  a. Bestyrelsesformand, Karen Strandhave, valgt år 2010 – genopstiller
  b. Bestyrelsesmedlem, Helen Ramsdahl, valgt år 2011 – genopstiller ikke
  c. Suppleant, John Byrskov, valgt år 2017 – genopstiller
  d. Suppleant, Bo Madsen, valgt år 2017 – genopstiller
 7. Valg af revisor-suppleant
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag og regnskab ligger til gennemsyn på foreningens adresse.

Vel mødt!
På bestyrelsens vegne, Karen Strandhave

Frivilligcenter sydfyn Kontakt mellem Mennesker